جستجو
فیلترها
نتایج کاملا مشابه

شماتیک ال جی یا طرح‌واره کاربرد گسترده‌ای در راهنماهای تعمیر دارند تا به تعمیرکاران LG در فهم ارتباط اجزای داخلی کمک کنند و دستورالعملی تصویری را برای بازسازی مکانیکی اجزا فراهم آورند.

 

Schematic نموداری برای نمایش عناصر یک سامانه‌ است که به جای استفاده از تصاویر واقعی، با استفاده از نمادهای کلی ترسیم می‌شود. در شماتیک معمولاً کلیهٔ جزئیاتی که لازم نیست همراه آن بیایند حذف می‌شوند و گاهی عناصری غیرواقعی نسبرای کمک به فهم بهتر استفاده می‌شود. برای مثال در یک نقشه مترو که برای راهنمایی مسافران در نظر گرفته شده، ممکن است ایستگاه‌ها را با یک نقطه نمایش دهند؛ با وجود اینکه این نقطه شباهتی به ایستگاه واقعی ندارد، اما اطلاعات را بدون درهم‌ریختگی‌های دیداری به بیننده انتقال می‌دهد. به همین ترتیب شماتیک گوشی های ال جی درک تعمیرکار را در مقابل محل قرارگیری قطعات و نحوه اتصال آنها روشن میکند.


مدل گوشیتوضیحاتخرید فایل
LG G200 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG 300G Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG 500G Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG 400GT Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG 600 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG C199 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG C800 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG D385 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG D605 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG E300 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG E415G Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG E425 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G1500 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG F320L Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG F350K Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG F350S Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG F350S K L Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG F370K Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG F370S Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG F7100 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G1600 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G1610 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG 570 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G1800 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G3100 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G4015 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG UD3600 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG UD6100 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG UD6250 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G4 Dual H818 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G4 H815 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G2 D802 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG HB620 T KB620 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G5200 W5200 Schematicنقشه گوشی 4,000 تومان
LG G5220C Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G5300 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G5600 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG 9200 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G7000 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G7050 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G7100 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG G8000 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB102 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB106 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB107 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB109 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB110 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB115 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB125 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB130 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB100 GB105 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB160 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB160a Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB161 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB165 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB170 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB175 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB190 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB195 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB210 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB220 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB225 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB230 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB250 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB255 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB258 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GB280 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GC900 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD300s Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD330 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD335 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD350 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD510 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD550 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD570 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD580 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD880 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD900 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GD910 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GM205 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GM210 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GM310 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GM360i Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GM600 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GM730 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GM750 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GR700 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS101 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS102 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS105 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS106 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS107 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS108 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS117 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS155 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS170 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS190 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS200 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS205 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG S290 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS500 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GS505 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GT350 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GT350i Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GT360 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GT365 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GT370 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG T395 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GT400 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GT405 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG GT500 Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG T515 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG TE365 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG TU330 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG TU500 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG TU550 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 4,000 تومان
LG TU575 Service Manual And Schematicنقشه کامل گوشی 2,500 تومان

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن