لیست رام های رام نوکیا

دسته بندی بر اساس سری:

نوکیا تی 20 Nokia

Nokia T20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 21 Nokia

Nokia G21

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا ایکس آر 20 Nokia

Nokia XR20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 50 Nokia

Nokia G50

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 30 Nokia

Nokia C30

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 6310 2021 Nokia

Nokia 6310 2021

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 110 4 جی Nokia

Nokia 110 4G

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 20 پلاس Nokia

Nokia C20 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 01 پلاس Nokia

Nokia C01 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 6300 4 جی Nokia

Nokia 6300 4G

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا ایکس 20 Nokia

Nokia X20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا ایکس 10 Nokia

Nokia X10

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 20 Nokia

Nokia G20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 10 Nokia

Nokia G10

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 20 Nokia

Nokia C20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 10 Nokia

Nokia C10

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 3 2020 Nokia

Nokia C3 2020

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 2.4 Nokia

Nokia 2.4

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 3.4 Nokia

Nokia 3.4

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 1.4 Nokia

Nokia 1.4

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 5.4 Nokia

Nokia 5.4

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 3310 3G

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 210

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 106 2018

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 220 4G

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 2720 Flip

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 800 Tough

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 5310 2020

مدل نامبرهای دستگاه