لیست رام های رام نوکیا

دسته بندی بر اساس سری:

نوکیا ایکس 30 Nokia

Nokia X30

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 60 Nokia

Nokia G60

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 11 پلاس Nokia

Nokia G11 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 31 Nokia

Nokia C31

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 11 Nokia

Nokia G11

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا تی 20 Nokia

Nokia T20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 21 Nokia

Nokia G21

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا ایکس آر 20 Nokia

Nokia XR20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 50 Nokia

Nokia G50

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 30 Nokia

Nokia C30

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 20 پلاس Nokia

Nokia C20 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 01 پلاس Nokia

Nokia C01 Plus

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا ایکس 20 Nokia

Nokia X20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا ایکس 10 Nokia

Nokia X10

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 20 Nokia

Nokia G20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا جی 10 Nokia

Nokia G10

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 20 Nokia

Nokia C20

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 10 Nokia

Nokia C10

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا سی 3 2020 Nokia

Nokia C3 2020

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 2.4 Nokia

Nokia 2.4

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 3.4 Nokia

Nokia 3.4

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 1.4 Nokia

Nokia 1.4

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا 5.4 Nokia

Nokia 5.4

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 2.2

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia C2 Tennen

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia X71

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 3.1 A / C

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia 2.3

مدل نامبرهای دستگاه
Nokia

Nokia C1

مدل نامبرهای دستگاه