بررسی وضعیت جیلبریک

اگر دستگاه شما در حال حاضر جیلبریک شده است، توصیه میکنیم تا زمان عرضه Jailbreak جدید برای از دست ندادن جیلبریک، دستگاه خود را آپدیت نکنید.

نسخه های iOS قابل جیلبریک (از ابتدا تا به امروز) و ابزار مخصوص جیلبریک آنها در دسترس شما می باشد.

اگر درباره جیلبریک اطلاعاتی ندارید، مطلب جیلبریک چیست؟ را مطالعه فرمایید.

ما تمام سعی خود را خواهیم کرد تا شما را از جدیدترین اخبار جیلبریک باخبر کنیم، می توانید این صفحه را بوک مارک کنید تا دیگر نیازی به جستجو در اینترنت برای یافتن جدیدترین وضعیت Jailbreak iOS نداشته باشید.

 • iOS 15.5 → 16.6

  Jailbreak using

  No jailbreak yet. Check back later!
  Latest

  For A12 to A16 devices only.

 • iOS 16.0 → 16.6

  Jailbreak using

  Currently in beta. Supports A9 - A10X iPads and A11 iPhones. On A11 devices passcode and Face ID must be disabled since the last restore. Semi-tethered. Supports rootful and rootless. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 15.0 → 15.4.1

  Jailbreak using

  Supports A12 to A15 and M1 devices. Rootless only. Install using TrollStore. Sileo or Zebra installed by default (not Cydia).

 • iOS 15.0 → 15.7.8

  Jailbreak using

  Currently in beta. Supports A8X to A11 devices. On A11 devices passcode and Face ID must be disabled before jailbreaking and cannot be enabled when jailbroken. Semi-tethered. Supports rootful and rootless. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 14.0 → 14.8.1

  Jailbreak using

  Currently in beta. Supports A8X to A11 devices. On A11 devices passcode and Face ID must be disabled before jailbreaking and cannot be enabled when jailbroken. Semi-tethered. Windows version coming soon, some device support not fully tested yet.

 • iOS 14.0 → 14.3

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. On A8X to A11 devices install using Sideloadly or AltStore. On A12 to A14 devices install using TrollStore. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 14.0 → 14.8

  Jailbreak using

  Semi-Untethered on iOS 14.0 - 14.3 and iOS 14.6 - 14.8. Untethered on iOS 14.3 - 14.5.1 on A12 to A14 devices when installed with Fugu14. A8X to A11 devices only supported on iOS 14.0 - 14.3. Only A12 and A13 iPhone devices supported on iOS 14.6 - 14.8. On A8X to A11 devices install using Sideloadly or AltStore. On A12 to A14 devices on iOS 14.0 - 14.3 and A12 to A13 iPhone devices on iOS 14.6 - 14.8 install using TrollStore. On A12 to A14 devices on iOS 14.3 - 14.5.1 install using Fugu14.

 • iOS 13.0 → 13.7

  Jailbreak using

  Uses checkra1n for the initial jailbreak and for booting the device. Supports A8X to A11 devices. Semi-tethered. Windows version coming soon, some device support not fully tested yet. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 13.0 → 13.7

  Jailbreak using

  Currently in beta. Supports A8X to A11 devices. Semi-tethered. Windows version coming soon, some device support not fully tested yet.

 • iOS 13.0 → 13.7

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. Install using Sideloadly or AltStore. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 13.0 → 13.7

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. For iOS 13.0 - 13.5 use unc0ver 5.3.1. For 13.5.1 - 13.7 use unc0ver 6.1.1. Install using Sideloadly or AltStore.

 • iOS 12.0 → 12.5.7

  Jailbreak using

  Uses checkra1n for the initial jailbreak and for booting the device. Supports A7 to A11 devices. Semi-tethered. Windows version coming soon, some device support not fully tested yet. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 12.0 → 12.5.7

  Jailbreak using

  Currently in beta. Supports A7 to A11 devices. Semi-tethered. Windows version coming soon, some device support not fully tested yet.

 • iOS 12.0 → 12.5.7

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. A12 devices only supported on iOS 12.0 - 12.1.2. Install using Sideloadly or AltStore on iOS 12.2 and higher. Sileo installed by default (not Cydia).

 • iOS 12.0 → 12.5.5

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. For iOS 12.0 - 12.4.8 use unc0ver 5.3.1. For iOS 12.4.9 - 12.5.4 use unc0ver 6.1.1. For iOS 12.5.5 use unc0ver 7.0.2. Install using Sideloadly or AltStore on iOS 12.2 and higher.

 • iOS 11.0 → 11.4.1

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. Install using Sideloadly.

 • iOS 11.0 → 11.4.1

  Jailbreak using

  Semi-Untethered Only. Install using Sideloadly.

 • iOS 10.0 → 10.3.3

  Jailbreak using

  64-bit devices only. Visit https://totally-not.spyware.lol on the device itself.

 • iOS 10.0 → 10.3.3

  Jailbreak using

  64-bit devices only. Semi-Untethered Only. Install using Sideloadly.

 • iOS 10.0 → 10.3.3

  Jailbreak using

  64-bit devices with a headphone jack supported. Semi-untethered only. Install using Sideloadly.

 • iOS 10.0 → 10.3.4

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Semi-untethered only. Install using Sideloadly.

 • iOS 9.3.5 → 9.3.6

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Semi-untethered only. Install using Sideloadly.

 • iOS 9.1 → 9.3.4

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Visit jailbreak.me in Safari on the iOS device itself.

 • iOS 9.1 → 9.3.4

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Semi-untethered, but can be untethered by installing UntetherHomeDepot via tihmstar's Cydia repo. Install using Sideloadly.

 • iOS 9.2 → 9.3.3

  Jailbreak using

  64-bit devices only. Semi-untethered only. Install using Sideloadly.

 • iOS 9.0 → 9.1

  Jailbreak using

  iOS 9.1 Jailbreak is for 64-bit devices only.

 • iOS 8.4.1 →

  Jailbreak using

  32-bit devices only. Install using Sideloadly.

 • iOS 8.1.3 → 8.4

  Jailbreak using

 • iOS 8.0 → 8.1.2

  Jailbreak using

 • iOS 8.0 → 8.1.2

  Jailbreak using

  No English version, follow a tutorial to use

 • iOS 8.0 → 8.1

  Jailbreak using

 • iOS 7.1 → 7.1.2

  Jailbreak using

 • iOS 7.0 → 7.0.6

  Jailbreak using

 • iOS 6.1.3 → 6.1.6

  Jailbreak using

 • iOS 6.0 → 6.1.2

  Jailbreak using

 • iOS 5.1.1 →

  Jailbreak using

 • iOS 5.1 →

  Jailbreak using

  Tethered jailbreak. Not available for iPhone 4S, iPad 2 and iPad 3. Update to a later iOS version.

 • iOS 5.0.1 →

  Jailbreak using

 • iOS 5.0 →

  Jailbreak using

  iPhone 4S only. Tethered for other devices.

 • iOS 4.3.4 → 4.3.5

  Jailbreak using

  Tethered jailbreak. Update to a newer iOS.

 • iOS 4.3 → 4.3.3

  Jailbreak using

 • iOS 4.2.9 → 4.2.10

  Jailbreak using

  iPhone 4 (CDMA) only. Tethered jailbreak. Update to a newer iOS.

 • iOS 4.2.5 → 4.2.8

  Jailbreak using

  iPhone 4 (CDMA) only.

 • iOS 3.2.2 → 4.2.1

  Jailbreak using

 • iOS 3.1.2 → 3.2.1

  Jailbreak using

  Visit www.jailbreakme.com/star in Safari on the iOS device itself.

 • iOS 3.0 → 3.1.1

  Jailbreak using

 • iOS 1.0 → 2.2.1