لیست رام های رام نوکیا

دسته بندی بر اساس سری:

نوکیا x7-00 Nokia

Nokia X7-00

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا X6-00 Nokia

Nokia X6-00

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x5-01 Nokia

Nokia X5-01

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x3-02 Nokia

Nokia X3-02

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x3-00 Nokia

Nokia X3-00

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x2-05 Nokia

Nokia X2-05

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x2-02 Nokia

Nokia X2-02

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x2-01 Nokia

Nokia X2-01

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x1-01 Nokia

Nokia X1-01

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x2-00 Nokia

Nokia X2-00

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا x1-00 Nokia

Nokia X1-00

مدل نامبرهای دستگاه