لیست رام های رام نوکیا

دسته بندی بر اساس سری:

نوکیا ایکس Nokia

Nokia X

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 650 Nokia

Lumia 650

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 640 Nokia

Lumia 640

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 1320 Nokia

Lumia 1320

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 1020 Nokia

Lumia 1020

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 950 Nokia

Lumia 950

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 710 Nokia

Lumia 710

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 930 Nokia

Lumia 930

مدل نامبرهای دستگاه
نوکیا لومیا 925 Nokia

Lumia 925

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 920 Nokia

Lumia 920

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 900 Nokia

Lumia 900

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 820 Nokia

Lumia 820

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 720 Nokia

Lumia 720

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 630 Nokia

Lumia 630

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 625 Nokia

Lumia 625

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 620 Nokia

Lumia 620

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 535 Nokia

Lumia 535

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 430 Nokia

Lumia 430

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 610 Nokia

Lumia 610

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 530 Nokia

Lumia 530

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 525 Nokia

Lumia 505

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 520 Nokia

Lumia 520

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 510 Nokia

Lumia 510

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 505 Nokia

Lumia 505

مدل نامبرهای دستگاه
لومیا 1520 Nokia

Lumia 1520

مدل نامبرهای دستگاه